Zoekresultaten  1-20 van de 198 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie Hagen Boucke.

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de motie van de Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66). De motie verzoekt de regering de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) reageert op de petitie van 50 hoogleraren en andere wetenschappers van 22 juni 2021 over de zorgen over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over GGD-directeur die naam Tata Steel uit rapport over longkanker laat schrappen

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’. De Tweede Kamerleden Bouchallikht en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapporten Adviescommissie VTH en ARK over milieucriminaliteit en leefomgeving

  Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het rapport heeft als titel 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'. Daarnaast reageert hij op het rapport 'Handhaven in het duister' van de Algemene Rekenkamer (ARK) over milieucriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking rapport over gezondheid rond Tata Steel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de pet'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid  Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Chemelot14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas mag lozen

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen'. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Hagen en De Groot (beiden D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Brief nav brief PNH over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bijlage gaat over de normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen en cumulatie (toename) van deze stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met reactie op brief PNH over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De brief is een reactie op de brief van de provincie en gemeenten over de 'Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond' door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief provincie Noord-Holland over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De brief is een reactie op de brief van de provincie en gemeenten over de 'Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond' door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op