Zoekresultaten  1-50 van de 198 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie Hagen Boucke.

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de motie van de Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66). De motie verzoekt de regering de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) reageert op de petitie van 50 hoogleraren en andere wetenschappers van 22 juni 2021 over de zorgen over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over GGD-directeur die naam Tata Steel uit rapport over longkanker laat schrappen

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’. De Tweede Kamerleden Bouchallikht en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapporten Adviescommissie VTH en ARK over milieucriminaliteit en leefomgeving

  Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het rapport heeft als titel 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'. Daarnaast reageert hij op het rapport 'Handhaven in het duister' van de Algemene Rekenkamer (ARK) over milieucriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking rapport over gezondheid rond Tata Steel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de pet'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid  Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Chemelot14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas mag lozen

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen'. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Hagen en De Groot (beiden D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Brief nav brief PNH over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bijlage gaat over de normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen en cumulatie (toename) van deze stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met reactie op brief PNH over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De brief is een reactie op de brief van de provincie en gemeenten over de 'Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond' door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief provincie Noord-Holland over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De brief is een reactie op de brief van de provincie en gemeenten over de 'Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond' door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit aan in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020 15 juni 2021

  De Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2020 geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van de toezichthouders en van majeure risicobedrijven.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020

  De rapportenbundel bevat rapporten, brieven en jaarverslagen over de naleving en handhaving bij Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2020

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) 2020 met bijbehorende rapportenbundel naar de Tweede Kamer. Zij gaat in op de conclusies van de SvdV. Daarnaast licht zij per rapportage de belangrijkste bevindingen en acties toe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectieproject Maatregelen tegen overvullenPGS 29 opslagtanks

  Het rapport gaat over een steekproef met inspecties van brzo en niet brzo bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) met p29 opslagtanks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectieresultaten van aangekondigde en onaangekondigde Brzo-inspecties

  Het rapport onderzoekt het effect van aangekondigde en onaangekondigde inspecties bij Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daasrbij gaat zij in op de voorbereiding van de kabinetsreactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief beantwoording vragen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat eindrapport adviescommissie VTH

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij afschrift brief aan Gemeente Lelystad over landelijke asbestaanpak

  Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) stuurt een afschrift van haar brief aan de gemeente Lelystad naar de Tweede Kamer. In de brief gaat zij in op het belang van een landelijke asbestaanpak voor een veilige leefomgeving. Zij geeft een korte toelichting bij haar brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoordbrief aan Gemeente Lelystad landelijke asbestaanpak voor een veilige leefomgevin

  Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) reageert op de brief van de gemeente Lelystad over het belang van een landelijke asbestaanpak voor een veilige leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat inwoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek zijn

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Onderzoek bevestigt vermoedens: bewoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek'. Zij ontving deze vragen van het Tweede Kamerlid  Van Esch (PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ziek worden door luchtvervuiling

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de oproep 'Geef kinderen gezonde lucht' van het longfonds en (kinder)artsen aan het nieuwe kabinet. Zij ontving deze vragen van het Tweede Kamerlid Beckerman (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Artsen uit Noord en IJburg: windmolens dicht bij woongebied wel degelijk riskant'

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Artsen uit Noord en IJburg: windmolens dicht bij woongebied wel degelijk riskant’ .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het manifest van artsen en wetenschappers voor schonere lucht

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Drie keer op de intensive care door luchtvervuiling: 'Dit is het moment om onze kinderen gezonde lucht te geven'' en het manifest van artsen en wetenschappers voor schonere lucht. Zij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over faillissement van BOPEC

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Faillissement van BOPEC kost overheid Bonaire € 300.000'. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA) en Diertens (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Realisatieplanning

  Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op de stappen en (procedurele) tijdsperioden voor het in gebruik nemen van een buisleidingenbundel in de haven van Rotterdam in 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over haalbaarheidsstudie Buisleidingen Rotterdam - Chemelot

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen het eindrapport vande haalbaarheidsstudie Buisleiding(en) Port of Rotterdam –Chemelot –Noordrijn Westfalen naar de Tweede Kamer. Zij informeren de Kamer daarbij over het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 Maatschappelijk Belang

  Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland via het Basisnet Spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Haalbaarheidsstudie buisleidingen PoR-Chemelot-NRW 2020-01-13

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Marktvraag & Business Case Bevindingen werkgroep business case (Chemelot en PoR)opgesteld door BC

  Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage behandelt de bedrijfsmatige mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden bij aanleg van een buisleidingenbundel in de haven van Rotterdam. Ook bevat de rapportage de uitwerking van de bedrijfseconomische kosten en baten in een business case.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale ILT Jaarverslag 2020

  Minister Van Nieuwenhuize (IenW) informeert de Tweede Kamer over het digitale Jaarverslag 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 rapport Buck - Tracé alternatieven en afwegingen

  Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage behandelt tracé-alternatieven en overwegingen voor de aanleg van buisleidingen op het traject Port of Rotterdam (PoR) - Chemelot - Noordrijn Westfalen (NRW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Tata Steel opnieuw milieuregels overtreedt

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Tata Steel overtreedt opnieuw milieuregels: loost zonder vergunning kwik in het riool'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over Uitvoeringsagenda-VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT december 2020 januari februari 2021

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van december 2020 tot en met februari 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van december 2020 tot en met februari 2021

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van december 2020 tot en met februari 2021 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele VTC EU-milieuministers 18 maart 2021

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Van 't Wout sturen het verslag van de informele videoconferentie met milieuministers van de Europese Unie (EU) naar de Tweede Kamer. De conferentie vond plaats op 18 maart 2021. Onderwerpen van de videoconferentie waren de EU-klimaatadaptatiestrategie, het Europees Semester en de Batterijenverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over branden bedrijf AVI

  Staatssecretaris van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Bossche bedrijf AVI werd eerder op de vingers getikt voor branden'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jong Leren Eten - terugblik

  Bekijk document gepubliceerd op