Zoekresultaten  1-10 van de 521 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Bijlage 2 Voortgangsrapportage 2020 - Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019)

  Het rapport bevat de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies afwenteling van milieueffecten bij tijdig oogsten snijmaïs

  De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert over de effecten van onrijpe snijmaïs in het rantsoen van rundvee op stikstofexcretie, ammoniakemissie, methaanemissie en de gezondheid van het rundvee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige boeren sterker belonen

  Uitleg over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023 en de invulling die Nederland hieraan geeft.

  Bekijk document gepubliceerd op