Overheidsdocumenten

Wat is actief openbaar?

De Wet open overheid (Woo) schrijft voor dat alle Nederlandse bestuursinstanties een aantal categorieën documenten actief openbaar moeten maken. Daarnaast geldt een inspanningsverplichting voor het openbaar maken van andere documenten indien hiermee een publiek belang wordt gediend en dit zonder onevenredige inspanning of kosten mogelijk is.

Uitzondering geldt onder andere voor documenten waarvan openbaarmaking de veiligheid kan schaden of in strijd is met privacyrichtlijnen.

Welke overheidsdocumenten zijn actief openbaar?

Op overheid.nl/overheidsdocumenten kunt u in principe alle documenten vinden die volgens de Wet open overheid actief openbaar moeten worden gemaakt. De documenten kunnen op verschillende internetsites van overheidsorganisaties beschikbaar zijn gemaakt. Deze centrale zoekfunctie maakt ze altijd vindbaar.

Hieronder wordt aangegeven welke documenten actief openbaar worden gemaakt. Voor zover daar een specifieke internetsite voor is gerealiseerd, wordt daarnaar telkens een directe link geboden. Wanneer u specifiek die informatie zoekt, kunt u daar gebruik van maken.

Alle landelijke wet- en regelgeving

Dit betreft zowel de officiële bekendmakingen van nieuwe wet- en regelgeving en wijzigingen daarvan als de samengestelde geldende teksten.

Ontwerpen van wet- en regelgeving voor zover daarover een extern advies is gevraagd, zijn terug te vinden op de wetgevingskalender

Alle lokale regelgeving

Ook hiervan zijn zowel de officiële bekendmakingen als de samengestelde teksten openbaar.

Contactgegevens van de overheidsorganisaties staan vermeld in de almanak van de overheid. Daarbij worden ook links naar de websites van de overheid vermeld, waar in meer informatie over de inrichting, taken en bevoegdheden terug is te vinden.

Openbaar zijn alle Parlementaire documenten van de Tweede en Eerste Kamer inclusief agenda’s en besluiten (stemmingen). De verslagen van de vergaderingen vindt u daar terug onder "Handelingen".

De agenda's, verslagen en ingekomen stukken en besluitenlijsten van provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen kunt u terugvinden als open raadsinformatie voor die organisaties die daaraan deelnemen, of op de websites van de afzonderlijke provincies, gemeenten, of waterschappen. (Zie voor de adressen daarvan de hiervoor genoemde almanak van de overheid.)

Jaarplannen en jaarverslagen van de Rijksoverheid worden bij de begrotingsinformatie overzichtelijk aangeboden per begrotingsjaar.

Adviezen van adviescolleges of -commissies zijn terug te vinden op hun websites.

Convenanten en beleidsovereenkomsten worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

Subsidiebeschikkingen en vergunningsbeschikkingen worden vanaf [datum iwtr nieuwe bekendmakingswet] gepubliceerd als officiële bekendmaking

Voor onderzoeksrapporten is geen specifieke website beschikbaar. Deze kunt u het snelst vinden via overheid.nl/overheidsdocumenten.